Întrebări frecvente ale justițiabililor

  R: Instanța de judecată poate fi sesizată exclusiv prin intermediul unei cereri scrise, denumită cerere de chemare în judecată, ce poate fi formulată direct de către parte, un mandatar al acesteia sau un avocat.

  Mandatul oferit unei alte persoane decât avocat trebuie să îmbrace forma unui înscris autentic, ce poate fi întocmit la un birou notarial.

  În ceea ce privește identificarea unui avocat care să vă ofere consultanță, asistență sau reprezentare judiciară puteți consulta Tabelul Avocaților din Baroul Suceava, respectiv din Baroul Botoșani.

   

  R: În materie civilă, cererea de chemare în judecată trebuie să aibă un conţinut obligatoriu (art. 194 N.C.P.C.) sub sancţiunea nulităţii acesteia; dacă cererea de chemare în judecată se anulează, taxa judiciară de timbru achitată nu se restituie.

   

  R: În materie civilă, competența instanțelor de judecată se diferenţiază din punct de vedere teritorial, material sau după calitatea persoanelor.

  Exemplu: Pentru cererile evaluabile în bani, dacă acestea au un cuantum de până la 200.000 lei inclusiv, indiferent de calitatea părților, judecătoria este competentă să judece în fond. Celelalte cereri, care au un cuantum mai mare de 200.000 lei, sunt de competenta tribunalului.

  De regulă, cererea de chemare în judecată trebuie să fie adresată instanței în a cărei rază teritorială îşi are domiciliul pârâtul, însă sunt excepții de la aceasta regulă. Acțiunile de divorț sunt în competența judecătoriei în circumscripția căreia se află cea din urmă locuință comună a soților.

  Pentru a verifica căreia dintre judecătoriile din raza judeţului Suceava sau Botoșani îi revine competenţa judecării cauzelor în funcţie de domiciliul pârâtului verificaţi: Judecătoria Suceava, Judecătoria Rădăuți, Judecătoria Fălticeni, Judecătoria Gura Humorului, Judecătoria C-lung Moldovenesc, Judecătoria Vatra Dornei, Judecătoria Botoșani, Judecătoria Dorohoi, Judecătoria Darabani, Judecătoria Săveni

   

  R: Principalele costuri generate de participarea la un proces civil privesc taxa judiciară de timbru (în materie civilă o datorează doar reclamantul): Calculator taxa Judiciara de Timbru; onorariu avocat; onorarii experți (doar în măsura în care cauza impune administrarea unei probe cu expertiza tehnică).

   

  R: Taxele judiciare de timbru pot fi plătite şi online, prin intermediul unor servicii specializate online care asigură și transmiterea dovezii de achitare către instanțe, prin intermediul platformei publice ghiseul.ro, digitaljust.ro sau prin alte modalități online (ex. internet banking). Vă rugăm să depuneţi la instanțe originalul dovezii de plată a taxei judiciare de timbru. În cazul în care acest lucru nu este posibil – de exemplu, achitați taxele de timbru prin platforma ghiseul.ro, digitaljust.ro sau prin internet banking – va trebui să menţionaţi în cuprinsul dovezii (rubrica tip "descrierea plăţii") numărul dosarului instanţei, dacă dosarul este deja înregistrat, precum și cât mai multe elemente de identificare privind solicitarea (nume parte/părţi, obiect, data depunerii la instanță, data depunerii la poștă/curier, data trimiterii prin e-mail/fax), pentru a evita situaţiile de folosire a aceleiaşi dovezi de plată de mai multe ori în același dosar sau în dosare diferite. Plăţile prin internet banking sau prin alte modalități online pot fi acceptate numai în aceste condiţii. Exemple de completare a rubricii tip "descrierea plăţii": „tx timbru cerere de chemare jud reclamant NUME PRENUME depusa la posta 04.06.2020”, „tx timbru dosar 0/44/2020 reclamant NUME PRENUME”, „tx timbru legalizare hot dos 0/44/2020 NUME PRENUME depusa email 03.06.2020”. ​

   

  R: Nu există, la nivel naţional, în funcţie de obiectul cauzei şi stadiul procesual, o durată minimă sau maximă ce poate fi estimată anticipat; în materie civilă, la primul termen de judecată, se stabilește o perioadă estimativă necesară pentru soluționarea cauzei, însă și aceasta poate fi prelungită în funcție de nevoia determinată de administrarea probelor.

  Puteți consulta aici durata unui proces la Curtea de Apel Suceava.

   

  R: Există o formă de asistenţă acordată de stat, în sensul unui ajutor public judiciar în materie civilă, în conformitate cu dispozițiile O.U.G. nr. 51/2008.

  Acesta poate privi: a) plata onorariului unui avocat numit sau ales; b) plata expertului, traducătorului sau interpretului folosit în cursul procesului; c) plata onorariului executorului judecătoresc; d) scutiri, reduceri, eşalonări sau amânări de la plata taxelor judiciare prevăzute de lege, inclusiv a celor datorate în faza de executare silită.

   

  R: În cauzele penale, conform dispozițiilor legale, se acordă asistența judiciară din oficiu. Procedurile pentru desemnarea unui avocat din oficiu se realizează de către instanța de judecată.

  Dacă asistenţa juridică printr-un avocat (eventual, numit din oficiu) nu este obligatorie, este posibilă, la cererea oricărei părți, acordarea unui ajutor public judiciar în condiţiile art. 8 din O.U.G. nr. 51/2008.

   

  R: Atât în materie civilă, cât şi în materie penală, principala cale de atac ordinară este apelul, iar acesta se depune la instanța a cărei hotărâre se atacă, sub sancțiunea nulității (în materie civilă).

   

  R: Există această posibilitate. În materie civilă rezolvarea pe cale amiabilă poate interveni în orice moment. Tabloul mediatorilor .

  Dacă se solicită instanței pronunțarea unei hotărâri care să consfinţească înţelegerea părţilor, se plătește o taxă judiciară de timbru fixă de 20 lei sau o taxă mai mică cu 50 % în cazul cererilor de partaj prin care se transferă dreptul de proprietate asupra unui imobil.

   

  R: Da, există astfel de cauze (ex. înșelăciune, furt etc.), în principal infracțiuni de prejudiciu care, în principiu, trebuie achitat părții vătămate. Instanța de judecată și avocatul desemnat din oficiu/ales vă informează asupra existenței unei astfel de posibilități, cu precizarea că împăcarea produce efecte numai cu privire la persoanele între care a intervenit și dacă are loc până la citirea rechizitoriului în faţa primei instanţe, potrivit art.159 alin.3 Cod penal.

   

  R: - Atunci când această hotărâre a rămas definitivă, iar aceste situaţii sunt enumerate în cuprinsul art. 634 C.pr.civ.

   

  R: : Unui executor judecătoresc în funcție de circumscripție, Tabelul executorilor judecatoresti din circumscripția Curții de Apel Suceava.

   

  R: În materie civilă, partea care pierde procesul va fi obligată, la cererea părții care a câștigat, să îi plătească acesteia cheltuielile de judecată pe care dovedeşte că le-a efectuat.

   

  R: Da, există o procedură de judecată în cazul recunoașterii învinuirii, în care nu se mai readministrează probele de la urmărirea penală şi se reduc limitele de pedeapsă cu 1/3 în cazul pedepsei închisorii, respectiv cu 1/4 în cazul pedepsei amenzii penale.

   

  R: Despre dosarele înregistrate pe rolul instanţelor din circumscripţia Curţii de Apel Suceava, părţile pot afla informaţii prin intermediul aplicaţiei Dosar electronic aflată pe acest site la Secțiunea Dosar electronic, în cazul în care ați comunicat instanței o adresa de e-mail și un număr de telefon, prin intermediul aplicației InfoDosar aflată peacest site la Secțiunea Infodosar, dacă ați primit o parolă de acces sau pe Portalul instanțelor de judecată.

   

  R: Termenul de declarare a apelului este de 10 zile şi se calculează de la data comunicării copiei minutei sentinţei penale.

  Cererea de apel se depune la instanţa a cărei hotărâre se atacă.

   

  R: Plângerea se depune la instanţa căreia i-ar reveni competenţa să judece cauza în primă instanţă, în termen de 20 de zile de la comunicare.

   

  R: Se poate face contestaţie privind durata procesului penal. Această contestaţie se depune la instanţa căreia i-ar reveni competenţa să judece cauza în primă instanţă (în situaţia duratei mari de timp a activităţii de urmărire penală), respectiv la instanţa ierarhic superioară celei la care se află cauza (în situaţia duratei mari de timp a activităţii de judecată).

   

  R: Două ore de activitate prestată efectiv echivalează cu o zi de muncă, potrivit art.52 alin.2 din Legea nr. 253/2013.

   

  R: Potrivit art.259 alin.2 Cod procedură penală, aveţi obligaţia să comunicaţi organului judiciar schimbarea adresei unde locuiți, în termen de cel mult 3 zile.

   

  Calculator Taxa judiciară de timbru

  Valoare pretentii:  Atenție:
  Acest calculator are un rol informativ. Valoarea exactă și obligatorie a taxelor este cea stabilită de completul de judecată, conform O.U.G. nr.80/2013 privind taxele judiciare de timbru disponibilă aici.

  R: Numărul de zile amendă neexecutate cu rea-credinţă se va înlocui cu un număr corespunzător de zile cu închisoare.